28 สิงหาคม 2022

ตราด/โครงการเปิดค่ายส่งเสริมอาชีพบูรณาการทางภาษาเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในเขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษ ปีการศึกษา 2565

1 min read

ตราด/โครงการเปิดค่ายส่งเสริมอาชีพบูรณาการทางภาษาเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในเขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ตราด/โครงการเปิดค่ายส่งเสริมอาชีพบูรณาการทางภาษาเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีการศึกษา 2565 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.00น. ที่หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมอาชีพบูรณาการทางภาษาเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นางสาวนัยนา มานะสิริ หัวหน้างานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนางสาวบัวภา จางวางแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วม จํานวน 125 คน พร้อมทีมวิทยากรคณะครูอาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเร่งเห็นถึงความสําคัญของนักเรียนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในปีการศึกษา 2565 จึงได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ นํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตได้ ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.