นายอำเภอสอง จ.แพร่จัดรวมพล จัดกิจกรรม ” วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. ) “ประจำปี 2565

ข่าว/แพร่
นายอำเภอสอง จ.แพร่จัดรวมพล จัดกิจกรรม ” วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. ) “ประจำปี 2565

วันนี้ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.00.น. ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง นำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. )ร่วมกันจัดกิจกรรม ” วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. )ประจำปี 2565 โดยมี นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสองเป็นประธานในพิธี ซึ่งวันที่ 9 มีนาคม
วันคณะกรรมการหมู่บ้าน( Village Committee Day ) ” คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ 2457 โดยถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2486และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงการและอำนาจหน้าที่ของ กม. เพื่อให้มีโครงสร้างและหน้าที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมการทำงานในทุกมิติในหมู่บ้าน เสมือนเป็น ” คณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้าน ” ซึ่งต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน “เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลายด้าเพื่อรองรับปัญหาต่างๆอันเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและถือเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนหมู่บ้านในระดับพื้นที่ ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
โดยนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสองเป็นผู้อ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง,ปลัดกระทรวงมหาดไทย,รัฐมนตรีวว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารจากนายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.)ประจำปี พ.ศ.2565 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านดังนี้

เนื่องในโอกาส ” วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. )ประจำปี 2565 เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. )ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญต่อเนื่องในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งตลอดมา

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยมุ่งหมายให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการหมู่บ้าน( กม.)มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนที่มีความสงบสุขและเป็นเอกภาพ ผมขอชื่นชมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชน ผลักดันการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดผฃสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมทั้งครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ทางด้านนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ส่งสาร เนื่องในโอกาส ” วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. ) ” ประจำปี 2565 ดังนี้
ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่ทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ให้ประชาชน มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญาและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่พึ่งให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจแห่งพระธาตุช่อแฮและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพื้นที่จังหวัดแพร่อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการหมู่บ้านทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีกำลังสติปัญญาเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน จังหวัดแพร่และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง ” แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ” ( หมู่บ้านอยู่เย็น )ประจำปี 2565 เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. )ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ หมู่บ้านอื่นๆ

โดยมีรางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอและรางวัลชนะเลิศในระดับตำบล ในพื้นที่เขตอำเภอสอง

รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ
1.บ้านร่องเย็น หมู่ 5 ต.บ้านหนุน
2.บ้านหนุนเหนือ หมู่ 10 ต.บ้านหนุน

รางวัลชนะเลิศระดับตำบล
1.บ้านหนุนเหนือ หมู่ 10 ต.บ้านหนุน
2.บ้านลับแลง หมู่ 7 ต.บเานกลาง
3.บ้านห้วยขอน หมู่ 14 ต.ห้วยหม้าย
4.บ้านดงเจริญ หมู่ 10 ต.หัวเมือง
5.บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 ต.สะเอียบ
6. บ้านเตาปูน หมู่ 10 ต.เตาปูน
7.บ้านร่องเย็น หมู่ 5 ต.ทุ่งน้าว
8.บ้านโทกค่า หมู่ 2 ต.แดนชุมพล

หมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นแต่ละด้าน
( ด้านอำนวยการ)
1.หมู่ 2 ต.บ้านกลาง
2.หมู่6 ต.บ้านหนุน
3.หมู่ 11 ต.เตาปูน

( ด้านปกครองและรักษาความสงบ )
1.หมู่ 2 ต.ห้วยหม้าย
2. หมู่ 6 ต.สะเอียบ
3. หมู่ 3 ต.ห้วเมือง

( ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน )

1.หมู่ 2 ต.ทุ่งน้าว
2.หมู่ 10 ต.บ้านหนุน
3.หมู่ 11 ต.บ้านกลาง

( ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ )
1.หมู่ 1 ต.สะเอียบ
2. หมู่ 14 ต.ห้วยหม้าย
3.หมู่ 5 ต.ทุ่งน้าว

( ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ สาธารณสุข )
1.หมู่ 4 ต.สะเอียบ
2.หมู่ 5 ต.บ้านกลาง
3.หมู่ 4 ต. แดนชุมพล

( ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
1. หมู่ 11 ตำบลหัวเมือง
2. หมู่ 16 ตำบลห้วยหม้าย
3.หมู่ 1 ตำบลทุ่งน้าว

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/ ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่….รายงาน


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *