6 ธันวาคม 2022

พ่อเมืองแพร่เปิดงาน “กิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่กับกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ YOUNG SMART FARMEIR PHRAE SHOW CASE 2022 ” พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ก้าวหน้าทันสมัย

1 min read

ข่าว/แพร่
พ่อเมืองแพร่เปิดงาน “กิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่กับกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ YOUNG SMART FARMEIR PHRAE SHOW CASE 2022 ” พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ก้าวหน้าทันสมัย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.2565 เวลา09.30 น. ณ ลานกิจกรรมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน Young Smart Farmer Showcase 2022 เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๘ อำเภอ ของจังหวัดแพร่ และขยายผลไปยังชุมชนต่าง นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการดูแลลูกหลานของเกษตรกร และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยดำเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มีการแบ่งช่วงอายุของเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ อายุ 17 – 45 ปี และยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถด้านการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกร มืออาชีพ เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
โดยเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดงาน “Young Smart Farmer Phrae Showcase 2022” ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงยิมชมรมแบดมินตัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเกษตรและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป มีช่องทางเรียนรู้ด้านการเกษตรอีกทางหนึ่ง ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้และขับเคลื่อนวิทยาการให้ทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดนิทรรศการและออกหน่วยให้บริการ “เกษตรพบประชาชน” แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้มาใช้บริการภายในงานอีกด้วย

ทางด้านนายฤชภูมิ ถิ่นฐาน ประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้านการเกษตรจากเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดแพร่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
1) การจัดแสดงผลงานทางการเกษตรทุกสาขา ของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานกิจกรรม จำนวน 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเกษตร ฐานเรียนรู้ที่ 3 การปศุสัตว์แนวใหม่ ฐานเรียนรู้ที่ 4 การเกษตรยั่งยืน ฐานเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบและ การจัดการแปลงเกษตร และฐานเรียนรู้ที่ 6 การจัดการดิน น้ำ อาหาร ซึ่งได้บูรณาการการจัดแสดงผลงาน จาก 16 ฟาร์มทั่วจังหวัดแพร่
2) กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดแพร่
3) กิจกรรมการประกวดลาบเมืองแพร่
4) กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา
5) กิจกรรมการเสวนาทางการเกษตร
6) กิจกรรม Walk Rally แลกของรางวัลสุดพิเศษ
7) กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน คนเมืองแพร่ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “Young Smart Farmer Phrae Showcase 2022” ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงยิมชมรมแบดมินตัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่….รายงาน

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.