3 ธันวาคม 2022

พช.สิรินธร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จากพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว สู่เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

1 min read

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานการกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ 3 ไร่ แปลง นายแสงทอง ฉันไชย บ้านเหล่าคำ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร โดย นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร พร้อมด้วย ส่วนราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.) กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนก่อ และสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา ต.โนนก่อ อำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศหลังฝน ด้วยความ “คล่องแคล่ว ครื้นเครง คึกคัก” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่ง นายแสงทอง ฉันไชย ตัวแทนครัวเรือนได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้มาร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือน ปลูกป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลา เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ
2. ปลูกไม้ 5 ระดับ ปลูกพืชสมุนไพร หญ้าแฝก ห่มดินห่มฟาง
3. กิจกรรมปล่อยปลา สนับสนุนโดย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และการเลี้ยงดิน โดย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

ทั้งนี้ นายอำเภอสิรินธร ได้พบปะและมอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล และให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาตนเอง หมู่บ้านและชุมชน

 

 

 

ทางด้าน นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่ง อำเภอสิรินธร เป็นอำเภอที่มีการดำเนินการเป็นจำนวนมาก โดยมีแปลงขนาด 1 ไร่ 114 แปลง ขนาด 3 ไร่ 185 แปลง ขนาด 15 ไร่ 1 แปลง รวม 300 แปลง และกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแปลง ถือเป็นกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมเรียนรู้สร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังหลักความรู้คู่คุณธรรม ตามวิถีแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เสียสละ มีความเพียร และเป็นการทำงานที่ได้หลัก 3 อย่าง คือ “ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อนทำงานได้พัฒนาตนเอง” จึงขอให้ครัวเรือนต้นแบบได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และนำไปขยายผลสู่ชุมชนได้

นายแสงทอง ฉันไชย ตัวแทนครัวเรือน ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการซึ่งตนเองมีพื้นที่กว่า 20 ไร่ มีการทำสวนยางพารา ปลูกมันสัมปะหลัง มะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ก็จะประสบปัญหาด้านราคาผลผลิต และมีต้นทุนสูง จึงอยากหันมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำเกษตรพอเพียงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและพึ่งพาตนเอง และพื้นที่บางส่วนของตนเป็นพื้นที่ลาดเอียงเมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลากจะประปัญหาน้ำท่วมทุกปีแต่ไม่มีสระน้ำสำหรับรองรับน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้เพียงพอได้ตลอดทั้งปี จึงประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก เมื่อทราบว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีโครงการขุดโคก หนอง นา ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและมีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จึงสมัครเข้าร่วมและตั้งใจทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชผสมผสาน เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำนาข้าว หวังว่าจะสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม และขยายผลให้ครัวเรือนอื่นในชุมชนต่อไป

การจัดกิจกรรมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) บ้านเหล่าคำ ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 อย่างเคร่งครัด

 

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

ภาพ/ข่าว สพอ.สิรินธร รายงาน
# นิตยสารตำรวจอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.