28 สิงหาคม 2022

รมช.มนัญญา เปิดการประชุมสัมมนา การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ รมช.มนัญญา” เปิดการประชุมสัมมนา “การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่” พัฒนาระบบตรวจสอบบัญชี มีคุณภาพ ยกระดับขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โปร่งใส มุ่งประโยชน์สู่สมาชิก

1 min read

รมช.มนัญญา เปิดการประชุมสัมมนา การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่
รมช.มนัญญา” เปิดการประชุมสัมมนา “การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่” พัฒนาระบบตรวจสอบบัญชี มีคุณภาพ ยกระดับขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โปร่งใส มุ่งประโยชน์สู่สมาชิก

ที่ สวนลอยฟ้า สวนนงนงนุช เทรดดิชั่น รีสอร์ต (สวนนงนุช) จังหวัดชลบุรี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 เรื่อง “การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ CAD Audit VS a VUCA World” พร้อมมอบรางวัลผลงาน นวัตกรรม ดีเด่น โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนา อย่างพร้อมเพรียง
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก โดยขับเคลื่อนผ่าน ระบบสหกรณ์ ให้สามารถเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก มุ่งประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกอย่างแท้จริง จึงได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งทางการเงินการบัญชีแก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระบบ การเงินการบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เป็นการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดยในปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ต้องเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี จำนวน 11,800 แห่ง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบบัญชี และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปปรับปรุงการบริหารจัดการและอำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับการเกิดเหตุทุจริต ในสหกรณ์ จึงต้องมีมาตรการเชิงรุกในการยกระดับมาตรฐานการสอบบัญชี ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน การพัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีมูลค่ากว่า 3.58 ล้านล้านบาท ของ GDP ทั้งประเทศ พร้อมทั้งดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่ เกษตรกร ผ่านกระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ด้าน นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มี บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงในด้านการสอนบัญชีแก่เกษตรกร และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ CAD Audit VS VUCA World ในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งรับทราบทิศทาง การดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในอนาคตและเตรียมพร้อมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล ของโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรม การเสวนาให้ความรู้ และการศึกษาดูงานการจัดพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่สวนนงนุชอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.