28 สิงหาคม 2022

เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565

1 min read

เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต
กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Search and Rescue Exercise ) หรือ SAREX ประจำปี 2565 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะประธานอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 ให้การต้อนรับ
ตามที่ประเทศไทย เป็นรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO มีพันธะตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติเรื่องการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ จัดให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Search and Rescue Exercise หรือ SAREX) เป็นประจำทุกปี โดยได้เริ่มจัดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาจนกลายเป็นการฝึกซ้อมที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียน
โดยในปีนี้ คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการฝึกซ้อม ครั้งที่ 42 จัดการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 2 -19 สิงหาคม 2565 มีรูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน สามารถระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ประกอบการเดินอากาศเกิดความมั่นใจ หากอากาศยานประสบเหตุในเขตความรับผิดชอบ (SRR) ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายแนวทางการดำเนินการที่ว่า “เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต”
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน แบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จากกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการบรรยายการประเมินผลการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดย ผู้แทน สถาบันการบินพลเรือน และผู้แทน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงการฝึกซ้อมภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้งหน่วย และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ ประกอบด้วย การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสาร การฝึกทดสอบการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT และการฝึกทดสอบการประสานงาน ระหว่างศูนย์ควบคุมภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือด้วยระบบดาวเทียมกับ ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการประสานงานกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ
.ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเต็มรูปแบบ (Full Training Exercise: FTX) การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะแผนที่ (Table Top Exercise: TTX) การสาธิตการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย และการจัดนิทรรศการการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยมีสถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยประเมินผลในการฝึกซ้อม
การฝึก SAREX ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในระบบค้นหาและช่วยเหลือ ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535646
กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.