28 สิงหาคม 2022

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณากลั่นกรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จันทบุรี

1 min read

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณากลั่นกรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จันทบุรี

วันนี้ ( 25 ส.ค.65 ) ที่ห้องจุลมณีโรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณากลั่นกรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหอการค้า ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วรวมทั้งสิ้น 206 คนร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2565 โดย นางอนงนาฏ ภูมิประโคน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ผู้แทน ของหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กล่าวรายงานว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันนี้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค หรือ ก.บ.ภ.รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และร่างทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 -2570)เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาบรรยายและประจำกลุ่ม 5 กลุ่ม

ได้แก่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัด และผศ.ดร.ชาญชัย ดีอ่วม ผู้มีประสบการณ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งการแบ่งกลุ่มได้แบ่งตามประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกาท่องเที่ยว ด้านการค้าและการค้าชายแดน ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านทรัพยากรมนุษย์และมีวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและทราบถึงข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและผลการวิเคราะห์พื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด (SDGS) ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) /จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.