3 ธันวาคม 2022

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จันทบุรี จัดทำโครงการ BMS Big Classroom “รากแก้วเบญจมา ปลูกปัญญา นอกห้องเรียน”

1 min read

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จันทบุรี จัดทำโครงการ BMS Big Classroom “รากแก้วเบญจมา ปลูกปัญญา นอกห้องเรียน”

ที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ BMS Big Classroom “รากแก้วเบญจมา ปลูกปัญญา นอกห้องเรียน” โดยมีนางสาวเนตรนภา ทาเวช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา โดยใช้แหล่งเรียนรู้บ้านเสม็ดงาม ตามโครงการBMS Big Classroom “รากแก้วเบญจมา ปลูกปัญญา นอกห้องเรียน” มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะเพื่อ
การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะ 6 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ 2.การคิดขั้นสูงและการ
เรียนรู้ 3.การสื่อสารด้วยภาษา 4.การจัดการและการทำงานเป็นทีม 5.การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
และ 6.การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities: PLC) ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้แหล่งเรียนรู้วิทยากร
วิทยาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผ่าน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์แบบบูรณาการ

สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน” เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามนโยบายที่โรงเรียนกำหนด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมในห้องเรียนของตนเอง ในรูปแบบฐานกิจกรรม
(Active Learning) จำนวน 4 ฐานกิจกรรม ดังนี้
1. ฐานกิจกรรมอู่ต่อเรือเสม็ดงาม
2. ฐานกิจกรรมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม
3. ฐานกิจกรรมพัฒนาป่าชายเลนเสม็ดงาม
4. ฐานกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน นานาชาติ ร.9
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มูลนิธิอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม พัฒนาป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม และน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 15 คน มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จำนวน 1,782 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 111 คน แบ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรวามรู้เรื่องประวัติศาสตร์อู่ต่อเรือ อาชีพท่อเสื่อกก รวมถึงได้มีโอกาสได้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน นานาชาติ ร.9 ที่มีการรวมเอาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมาจัดแสดง และลงพื้นที่สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.