7 ธันวาคม 2022

จังหวัดร้อยเอ็ด/… นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รอง ผวจ.รอ ประธานการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง

1 min read

จังหวัดร้อยเอ็ด/…
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รอง ผวจ.รอ ประธานการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง

เมื่อเวลาเวลา 09.30 น. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รอง ผวจ.รอ เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเตรียมความพร้อมรับการคัดสรร
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พิจารณาคัดเลือก ได้แก่ 1.) ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ชาย-หญิง) 2.) ประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น 1 กลุ่ม 3.) พิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 4.) พิจารณากลั่นกรองตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ให้พิจารณาคัดเลือกจาก
1) หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดได้ประกาศเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนเป็นอันดับแรก (ก่อนปี 2564) หรือหมู่บ้าน ที่หน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องผ่าน การประเมินตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน
2) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์สู่การปฏิบัติ 3 สร้าง คือ
2.1สร้างความมั่นคงทางอาหาร
2.2สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
2.3สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ที่เน้นความพอเพียงเริ่มต้นจากครัวเรือนตนเอง โดยต้องปรากฏผลเป็นที่ยอมรับของชุมชน
3) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดได้ เช่น การยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือสามารถเชื่อมโยงกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ได้

4) เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้ โดยคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
5) หมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นแล้ว ให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้เป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก
6) เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) แล้ว
7) จังหวัดสามารถกกำหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้ สอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และพิจารณาให้ครอบคลุมการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตลอดจนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดทำแผนชุมชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจากกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด หรือกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยจังหวัดสามารถกำหนดองค์ประกอบหรือ ตัวชี้วัดหลัก – ย่อย เพิ่มเติม หรือปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ค่าคะแนนให้ครอบคลุมทุกมิติ

เสนาะ รวมศิริ/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.