3 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บูรณาการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

1 min read

จ.จันทบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บูรณาการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 19 พ.ค.65 ) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้นำท้องที่ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถและการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ระดับชาติ บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประมาณ 100 คน

โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดจันทบุรีมีทิศทางการพัฒนาและข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนระดับต่าง ๆ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพัฒนา และการจัดทำห่วงโซ่คุณค่า Value Chain โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ผู้อำนวยสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรในการประชุม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พิชชาภา เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.