2 ธันวาคม 2022

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง นำนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 min read

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง นำนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (9 พ.ค.65) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและให้โอวาท พร้อมกับบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญของกรมการปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาวิสัยทัศน์การทำงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง

นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 95 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 5 หมวดวิชา ได้แก่ อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่หมวดการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม , การศึกษาดูงาน และหมวดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณลักษณะเฉพาะวิถีธัญบุรี การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติธรรม

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือได้ว่าเป็นนักปกครองท้องที่ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาท อำนาจและหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การได้เข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ทุกคนจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษานำกลับไปเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ อันจะนำพาไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องที่ ซึ่งหากทุกท้องที่มีความสุขความเจริญ ก็จะถือว่าเป็นตัวชี้วัดถึงความสุขความเจริญของสังคมและประเทศชาติด้วย และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้ระยะเวลาตลอดทั้ง 12 วัน ในการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบาทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.