1 ธันวาคม 2022

นครนายก สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลังผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

1 min read

นครนายก สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลังผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สวนมะยงชิดนายบุญแทน สระทองแดง เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้มะยงชิด หมู่ที่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางสาวอัญชลี สุวจิตตานน์ รองอธิบดีกรมการเกษตร ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกำลังผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยมีนางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา กล่าวต้อนรับ และนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรดำเนินการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ให้หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากแปลงต้นแบบที่มีอยู่ในพื้นที่ และเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีแนวคิดในการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง และเลือกชนิดสินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ มะยงชิด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดนครนายก กิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี สถานีเรียนรู้ที่ 1 เกษตรอัจฉริยะในสวนไม้ผลและนวัตกรรมในการผลิตมะยงชิด สถานีเรียนรู้ที่ 2 การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชในแปลงมะยงชิด สถานเรียนรู้ที่ 3 การดูแลมะยงชิดระยะออกดอก – ติดผล สถานเรียนรู้ที่ 4 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร 2. กิจกรรมรอง ได้แก่ การแสดงนิทรรศการและการให้บริการด้านการเกษตร ของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 3. กิจกรรมเสริม

ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ของจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 อำเภอ 41 ตำบล 408 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 1.32 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 683,279 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว 508,651 ไร่ มะยงชิด 7,956 ไร่ มะปรางหวาน 2,237 ไร่ ส้มโอ 2,011 ไร่ ทุเรียน 1,477 ไร่ กระท้อน 649 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 4,450 ไร่ ยางพารา 1,235 ไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ 2,177 ไร่ และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ 152,436 ไร่
การจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก และผู้เกี่ยวข้อง รวม 150 คน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย นายอำเภอบ้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแปลงใหญ่สถาบันเกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer และเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเกษตรให้ยั่งยืนต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.