1 ธันวาคม 2022

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เปิดโลกวันวิชาการ

1 min read

ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโลกงานวิชาการ K.K.open House” ๒๐๒๑ “Walk Together”ประจําปีการศึกษา 2564โดยมีนายคมสัน ณ.รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเปิดโลกวิชาการ K.K. Open House 2021 “Walk Together” 2564 พร้อมด้วยนายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีและตราด เป็นประธานตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ นายกฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมภาคีเครีอข่ายและคณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จํานวน 967 คน เข้าร่วมโครงการ

ก่อนเปิดงานเปิดโลกวิชาการฯมีการแนะนําตัวด้วยภาษาต่างประเทศถึง 7 ภาษาด้วยกัน พร้อมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซึ่งงานเปิดโลกวิชาการ K.K. Open House 2021″Walk Together”ประจําปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของผลงานที่เป็นเลิศ และนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 -2545 เพื่อให้ครูนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทางการศึกษาซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard )และโรงเรียนในโครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษาภูมิภาค(ThaiLand Education Hub )หลายภาษาสู่การเปิดเสรีทางการศึกษา เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกับโรงเรียนประถมศึกษาและชุมชนในเขตอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 13 โรงเรียน

กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยนิทรรศการทางวิชาการต่างๆ เช่น นิทรรศการ ความภาคภูมิใจและวิธีปำบัดที่เป็นเลิศ ของครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ฯ นิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมชน ผลงานนิทรรศการวิชา IS(lndependent Study) กิจกรรมตลาดนัดอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะทางอาชีพของนักเรียนและอีกหลายกิจกรรมในวันนี้ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมด 13 โรงเรียนในพื้นที่ และได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เช่น อําเภอคลองใหญ่ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ สถานนีตํารวจภูธรคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วม พร้อมมอบเกียรติบัตรจํานวน 19 แห่งที่ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นต้น

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.