1 ธันวาคม 2022

พช.ราชบุรี จัดประชุมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

1 min read

จ.ราชบุรี/ พช.ราชบุรี จัดประชุมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

ณ ห้องประชุมชวนชม ชั้น 2 โรงแรมแพรวอาภา เพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด และมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 52 คน
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องชวนชม ชั้น 2 โรงแรมแพรวอาภา เพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559

ทั้งนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้วางแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมและเนื้อหาวิชาการฝึกอบรม ประกอบด้วย หัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย
1. บทบาท/ภารกิจ ของกลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล/เทศบาล, การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดบรรยายโดย นางทศมนพร พุทธจันทมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. การวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรยายโดย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3. การบริหารจัดการหนี้กองพัฒนาบทบาทสตรีต่อกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรยายโดย นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้สตรีได้มีบทบาทในการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย การติดตั้งและใช้บริการแพลตฟอร์มบริการ “Click ชุมชน”และการกำกับติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้
ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.