2 ธันวาคม 2022

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมสมาคมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา หมู่ 4 บ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้มีการประชุมการหารือแนวทางการพัฒนาร่มกันระหว่างไทย-กัมพูชา

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้องประชุมสมาคมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา หมู่ 4 บ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้มีการประชุมการหารือแนวทางการพัฒนาร่มกันระหว่างไทย-กัมพูชา

โดยผู้แทนจังหวัดพระตะบอง นำโดยนายซก ลู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด สส.จังหวัดพระตะบอง ผู้การตำรวจและผู้การทหารจังหวัดพระตะบอง สำหรับจังหวัดไพลินมีบาน เสร็ยมม ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดไพลิน สส.จังหวัดไพลิน ผู้การตำรวจและผู้การทหารจังหวัดไพลิน และจังหวัดจันทบุรี โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3940/2564..เรื่องผ่อนปรนการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพื่อนำแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทำงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อน
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าบริเวณแนวชายแดนแล้ว

มาตรการปิดด่านช่องทางเข้าออกประเทศยังส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรมอีกด้วย เนื่องจากประเทศไทยชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเห็นชอบแนวทางการนำแรงงานกัมพูชามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว

โดยให้แรงงานกัมพูชาซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเข้ามาทำงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1)

และหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)ด่วนที่สุด ที่มท 0230/17238 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 จึงให้ผ่อนปรนการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อนำแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานนะจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยให้ดำเนินการตามมาตรการ (ตามเอกสารคำสั่งจังหวัด)ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.