2 ธันวาคม 2022

จันทบุรีเข้มออกคำสั่งควบคุมพื้นที่สีแดงและเข้มงวด

1 min read

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีออกคำสั่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อม ๆกับเร่งฉีดวัคซีนประชาชน นักเรียน

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรีได้ออกคำสั่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งที่ 3577/2564 เพื่อป้องกัน ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีใจความสรุปโดยย่อ อาทิ ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. – 03.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุต่าง ๆ การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ เป็นต้น

 

ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการหรือโรงงาน กลุ่มแรงงานในสถานที่คัดบรรจุผลไม้และพืชผลทางการเกษตร (ลัง) และกลุ่มแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงาน ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายเพื่อการทำงานของแรงงานต่างด้าว มาตรการป้องกันและควบคุมพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พัก และสถานที่ทำงาน การตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kits (ATK) ให้กับแรงงนกลุ่มเดิมและแรงงานกลุ่มใหม่ สำหรับกลุ่มแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ เจ้าของสวน แรงงาน กลุ่มสายเก็บลำไยอิสระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3330/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน

มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ตลาดทุกแห่ง ให้เจ้าของตลาด หรือผู้จัดการตลาด ผู้ค้าและแรงงานที่ทำงานในตลาดทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 2772/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 อย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ค้าและแรงงานที่ทำงานในตลาดทุกแห่งให้เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบกลุ่มผู้ค้า และกลุ่มแรงงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ในห้วงระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา การตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kits (ATK) ให้กับผู้ค้า และแรงงานที่ทำงานในตลาดอย่างน้อยร้อยละ 10 ทุก 14 วัน การออกบัตรรับรอง เป็นต้น

ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติที่ได้มีคำสั่งหรือประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดในการเข้าตรวจพื้นที่สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไปก็เร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าเร่งฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไปและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งการดำเนินการฉีดวัคซีน ในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีน เข็มสอง แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับบุคคลทั่วไป และไฟเซอร์ เข็มสองสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้การฉีดเข็มหนึ่ง มาแล้วจำนวน 1,500 คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอเมือง ต่างอำเภอ มาจากต่างจังหวัด หรือแม้กระทั้ง เป็นคนต่างชาติที่มาอยู่อาศัยในจังหวัดจันทบุรีก็สามารถว็อกอิน เดินเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้เลย จำนวนวันละ 2,600 คน ซึ่งวัคซีนที่จะทำการฉีดให้เป็นวัคซีน เข็ม 1 ซิโนแวค จึงอยากจะเชิญชวน ผู้ที่อายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน มารับการฉีดวัคซีนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.