1 ตุลาคม 2022

แพร่ สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงาน “เปิดตัวสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่และเครือข่ายภาคี” คณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่เตรียมงานเปิดตัวสภาองค์กรผู้บริโภค

1 min read

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่ได้มีเวทีเตรียมจัดงานเปิดตัวสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่ที่ห้องประชุมสำนักงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแพร่ เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดแพร่ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ในการปรึกษาหารือ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมาจะพบว่า ผู้บริโภคจังหวัดแพร่ได้ประสบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ หลายครั้งที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ทั้งหมด ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคที่ดีจึงต้องประกอบด้วย ประการแรกคือผู้บริโภคจะต้องมีข้อมูลให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อใช้รับมือ รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันตัวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ประการที่สอง การปรับปรุงพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบัน ประการที่สาม ต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง และให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงสร้างคณะกรรมการสภาผู้บริโภค จังหวัดแพร่ปี2564

1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพนธ์ สุวรรณพงศ์ ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดแพร่
2. นางสำเนียง มณีวงค์ รองประธาน
3. นางสาวจิตรนาถ ยรรยงค์ รองประธาน
4. นางสาวสายรุ้ง ธรรมมี ประชาสัมพันธ์
5. นายศรัณรัชต์ สายญาติ เลขานุการ

6. นางจีระพรรณ แสนแจ้ คณะกรรมการ

7. นางสุรีย์ วงศาโรจน์ คณะกรรมการ
8. นางสาวจีระพันธ์ วงค์ระแหง คณะกรรมการ
9. นายราเชนท์ โชติถนอมกิจ คณะกรรมการ
10. นางคัทลียา เทียนทอง คณะกรรมการ
11. นางภัสสร อินโองการ คณะกรรมการ
12. นางสาวมีนา ทองรศ คณะกรรมการ
13. นางรัชฎา ไชยยงค์ คณะกรรมการ
14. นางมยุรี เครือใจ คณะกรรรมการ
15. นางรำพรรณ แก้ววรรณา คณะกรรมการ
16. นางปิยาพร เกี๋ยงคำ คณะกรรมการ
17. นายทนง วิชัยต๊ะ คณะกรรมการ
18. นายวีรากร ภูกา คณะกรรมการ
19. นางสาววาสนา มุ้งป่า คณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่
เป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการประสานนโยบาย และดำเนินงาน ร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการจัดตั้งองค์กรผู้บริโภค
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ที่มีพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่ท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
สนับสนุน เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564ที่จะถึงนี้สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่จะได้มีเวทีจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐในการเปิดตัวสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเตรียมขึ้นเป็นหน่วยประจำจังหวัดโดยจะมีการเชิญองค์กรภาครัฐที่ทำงานร่วมกันมาร่วมแถลงข่าว อาทิเช่น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ขนส่งจังหวัดแพร่ พาณิชจังหวัดแพร่รวมทั้งสื่อมวลชนประมาณ20คน โดยจะมีการจัดการแถลงข่าวโดยที่ประชุมมีมติให้ใช้สถานที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ในการแถลงข่าวในครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน ช่องทาง เฟสบุ๊คไลฟ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังโดยทั่วถึงกัน

ภาพ/ข่าว ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ แพร่ รายงาน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.