19 ตุลาคม 2022

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

1 min read

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ณ.ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมี นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่ วิทยาคม ประธานกรรมการ นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวนการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการ นางอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ กรรมการ นางสาวบัวภา จางวางแก้วเลขานุการ ให้การต้อนรับการประเมินทางออนไลน์ โดยมี นส.บุญยกุล หัตถกี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประธานกรรมการประเมิน นส.ศิริวรรณ แผ่นผา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นส.เบญจวรรณ จี๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ขนาดกลางพิเศษ นส.ปิยวรรณ เกิดเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ นส.สุนันทา สถิตธํามรงค์ นักวิชาการชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ จํานวน 5 คน

คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เป็นการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากนํ้าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปิ่น มาลากุล)ในปี พศ.2506 ใจความของพระราชดําเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปีการศึกษา 2506 ใจความของพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจํานวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางสัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดําเนินการด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสําคัญที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาช้านาน จวบจนบัดนี้เป็นเวลากว่า 58 ปี รางวัลพระราชทานเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ เป็นที่ตระหนักชัดว่า พระราชทานขวัญกําลังใจแก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น

จึงได้คัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน เกียรติยศอันสูงสุดของชีวิตให้ นายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อายุ 17 ปีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม บิดาชื่อนายอาทิตย์ สุทธิมาลย์ มารดาชื่อนางสาวสุวิญญา ศรีทอง อาชีพพ่อรับจ้าง ส่วนแม่ค้าขาย ผลงานของนายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์ ที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมผลงานดีเด่น ทางวิชาการอ่านถูกต้อง เข้าใจเรื่องอ่าน ชัดเจน รู้เท่าทัน สื่อคมออนไลน์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานได้ และกิจกรรมดีเด่น เป็นเด็กเยาวชนดีเด่นที่นําชื่อเสียงมาสู่แระเทศชาติ สาขาศิลธรรม คุณธรรม และ จริยธรรม เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯและนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 12 อีกด้วยและอีกหลายๆผลงานที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.