17 กรกฎาคม 2022

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 38 เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564)

1 min read

ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ (นอกจาก 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้ปฏิบัติตนตามขั้นตอน ดังนี้

1) แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

2) เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

3) ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด

4) ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้

 

ข้อ 1. ถึง ข้อ 4. มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ

มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงซึ่งจะได้มีการประเมินเป็นระยะ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่อไป

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 38 (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564)

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.