7 มิถุนายน 2023

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ผลิตสินค้าชุมชนสู่มืออาชีพ

1 min read

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิต ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ตามโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยมีวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายดั้งนี้
1.วิสาหกิจชุมชนปลานัวครัวเก้า รหัสทะเบียน 4-45-01-23-1-0044 ที่ตั้ง 39 ม.9 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
2. วิสาหกิจชุมชนปลาร้าบองสมุนไพรสมุนไพร ต.โนนสง่า รหัสทะเบียน 4-45-03-07-1-0001 ที่ตั้ง ๔๐ ม.๔ ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสุกรบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์สัย รหัสทะเบียน 4-45-16-06/1-0011 ที่ตั้งเลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน และเป็นการยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอบรับของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดพูดถึงกรอบแนวทาง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ นโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” ครอบคลุมการพัฒนาภาคการเกษตร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ใน ท้ายที่สุด

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.