3 ตุลาคม 2022

นครนายก หลายหน่วยงานร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

1 min read

ที่บ้านบางควายลุย หมู่ที่ 1 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนคนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำความสันติสุขแก่ประชาชนสังคม และประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมประสานความร่วมมือที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยมี พันตำรวจเอกปัญญา เรือนดี ผู้กำกับการตำรวจภูธรบ้านนา กล่าวรายงานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้เพื่อมุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และการบูรณาการ แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาโดยการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมกัน

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.