7 มิถุนายน 2023

ร้อยเอ็ด ตัวชี้วัดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

1 min read

ร้อยเอ็ด ตัวชี้วัดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ค่านิยมที่ดี จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และทำประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่16 มิ.ย.2564 นายบรรพต บุตรพรหม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลสระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นำจิตอาสาพร้อมลูกบ้านที่มีจิตสาธารณะปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งดายหญ้าตามถนนในหมู่บ้านปรับแต่งพื้นที่ศาลากลางบ้านให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ มีความร่มรื่นสวยงาม ม้านั่ง ถังขยะ ป้าย ตลอดจนสิ่งประเทืองใจ

ข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ดังนี้
(๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และทำประโยชน์ต่อส่วนร่วม
(๒) การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
(๓) ระบบ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ
(๔) ทุนทาง ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของ ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(๕) มีความ มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของ นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.