2 ธันวาคม 2022

ร้อยเอ็ด/… ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)(ฉบับที่ ๒๙)

1 min read

ร้อยเอ็ด/…

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)(ฉบับที่ ๒๙)

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้มีประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)

ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด จนถึง (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕’๖๔ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน

พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ ระลอกใหม่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกภาค

ของประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)

ของจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) (๗) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ดังต่อไปนี้

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.