3 ธันวาคม 2022

นครนายก การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ครั้งที่ 1/2564 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546

1 min read

นครนายก การประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ครั้งที่ 1/2564 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมรับมอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครองดังนี้

1.พระครูปริยัติโพธิสุนทร วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการ
2.พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺญาวโร วัดอุดมธานี พระอารามหลวง รองประธานคณะกรรมการ
3.พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส วัดพราหมณี พระอารามหลวง รองประธานคณะกรรมการ
4.พระครูสุวรรณเจติยานุการ วัดท่าช้าง กรรมการ
5.พระครูศีลนันทโสภณ วัดนางรอง กรรมการ
6.พระครูโสภณพรหมรังสี วัดพรหมมหาจุฬามณี กรรมการ
7.พระครูภัทรธรรโมภาส วัดศรีนาวา กรรมการ
8.พระครูประโชติวีราภรณ์ วัดดง กรรมการ
9.พระครูปทุมปริยัตยานุกิจ วัดขุมข้าว กรรมการ
10.พระมหาสมศักดิ์ ยสปาโร วัดอุดมธานี พระอารามหลวง กรรมการและเลขานุการ
11.พระครูวินัยธร กมลเมธ กตปุณโญ วัดขุมข้าว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12.พระปลัดทนงศักดิ์ นรินโท วัดดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ต่อมาพระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานมอบตราตั้งแต่งตั้งเจ้าอาวาส ดังนี้

1.พระธงชัย ฉายา ปียธโร อายุ 60 พรรษา 5 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดท่าประดิษฐ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าประดิษฐ์

2.พระมหาณัฎฐ์ฐากร ฉายา มหาคุโณ อายุ 72 พรรษา 8 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.3 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

3.พระธวัช ฉายา กนฺตธมฺโม อายุ 50 พรรษา 12 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ประโยค 1-2 วัดบางหอย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ต่อมาได้เข้าประชุมตามวาระของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 เพื่อให้งานของคณะสงฆ์อันประกอบด้วย งานด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ กาศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และยกเลิกคำสั่งเดิมที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา22(2)แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคระสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ข้อ 15 (1),(2) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.