19 ตุลาคม 2022

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2564

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขานุการร่วมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนราธิวาส (คสป.) พร้อมด้วย ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

การประชุมในวันนี้เป็นการประสานการทำงาน ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในการประชุม มีดังนี้
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบต่อรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564
2. พระราชวินิจฉัย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด ครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 (เป็นการส่วนพระองค์)

3. แจ้งแนวทางในการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ในเบื้องต้น จากการประชุมได้กำหนดวันเพื่อดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอาหารปลอดภัย สู่ 4 ร และการวางแผนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดอาหารปลอดภัย
4. การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนในฐานะเลขานุการร่วมได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 683/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นคณะทำงานที่เป็นปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม value Diver 6 คณะ (D1 – D6) และกลุ่ม Enable Driven 6 คณะ (E1 – E 6) ไตรมาสที่ 2
6. ผลการดำเนินงานของคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำอำเภอไตรมาสที่ 2
7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ไตรมาสที่ 2
8. ผลขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ไตรมาสที่ 2

ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานฯ ร่วมกัน และได้หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายฯ การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.