27 มีนาคม 2023

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และคณะ เยี่ยมชมสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดจริงใจมาร์เก็ต

1 min read

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และคณะ เยี่ยมชมสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดจริงใจมาร์เก็ต

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เยี่ยมชมสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดจริงใจมาร์เก็ต

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายพืชผักและข้าวอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งจำหน่ายผักเกษตรอินทรีย์ เช่น ผักหวาน คะน้า ผักกูด ผักสลัด ข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และร้านของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ผลิตอาหารโปรตีนทางเลือก (คุ้กกี้ผสมแมลงจิ้งโกร่ง,เส้นพาสต้า) โดยอธิบดีฯ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถรักษาอายุสินค้าไว้ได้นาน และผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งการนำผลผลิตของสมาชิกมาพัฒนาให้มีคุณภาพ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสมาชิก และเน้นการสร้างความเข้าใจในการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้บริโภค

ทั้งนี้ ในส่วนของการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ฯ โดยมีกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์และฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตฯ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 อาทิ เครื่องบดแป้ง,เครื่องผสมแป้ง, เครื่องรีดแป้ง,หม้อต้มแป้ง โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้แก่ แป้งข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งข้าวอินทรีย์ อาทิ เส้นพลาสต้า(เส้นสด) และคุกกี้ โดยเสริมโปรตีนจากแมลง(อาหารโปรตีนทางเลือก) ได้แก่ แมลงจิ้งโก่ง ซึ่งเลี้ยงเองโดยอาหารที่ใช้เลี้ยง คือพืชผักอินทรีย์ที่ปลูกในแปลงของสมาชิกเอง เป็นการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และการรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ปัจจุบัน สหกรณ์แห่งนี้ ดำเนินธุรกิจ 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (รวบรวมข้าวเปลือก) ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรูปผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตสินค้าสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวกล้องเพื่อจำหน่าย ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ผลผลิตหลักของสมาชิกคือ พืชผักอินทรีย์ตามฤดูกาล ช่องทางการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบไปด้วย ตลาดในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตลาดในโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิทยาลัย ตลาดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมู่บ้าน Land and House แม่โจ้ และตลาดจริงใจมาร์เก็ต ซึ่งจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายในตลาดจริงใจมาร์เก็ต มีจำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายได้เฉลี่ย 5,000 ถึง 20,000 บาท/วัน/ราย ผลผลิตหลักคือ พืชผักอินทรีย์ตามฤดูกาล ข้าวกล้องอินทรีย์ เป็นต้น สหกรณ์ดูแลสมาชิกในด้านความรู้พื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ด้านมาตรฐานของฟาร์ม เช่น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยมีคณะร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน จากหน่วยงานจากทางภาครัฐ เอกชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และเครือข่าย ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ pgs เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการผลิต ตลาด การรับรองมาตรฐานร่วมกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกผ่านช่องทาง “ตลาด(กาด)นัดเกษตรอินทรีย์ออนไลน์” ทาง Facebook ให้กับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจ ผลผลิตอินทรีย์ หรือสินค้าแปรรูปชนิดอื่น ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร สมาชิก เครือข่าย สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ และสหกรณ์มีการสำรองเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เนื่องจากการทำเกษตรอินทรีย์มีหลักเกณฑ์ในการใช้พันธุ์พืชอินทรีย์และมีแหล่งที่มา มีใบรับรอง รวมทั้งมีการจัดทำระบบตามสอบย้อนกลับ (Qr Code) ให้กับสินค้าของสมาชิกที่มีความพร้อม โดยใช้ระบบตามสอบย้อนกลับมาตรฐานสินค้าเกษตรของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นส์ Qr Code เพื่อการทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.