1 ธันวาคม 2022

“วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อ.ดอยสะเก็ด ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจรวบรวมและเเปรรูปกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา

1 min read

“วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อ.ดอยสะเก็ด ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจรวบรวมและเเปรรูปกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจรวบรวมและเเปรรูปกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด โดยมี นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ Mr.Kuramoshi ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) นายศรีนวล ไทยตัน ประธานกรรมการ นายประหยัด เสนน้อย ผู้จัดการสหกรณ์ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟของสหกรณ์ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้สหกรณ์นำกาแฟที่รวบรวมจากสมาชิกมาพัฒนาให้มีคุณภาพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรสชาติที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ เชื่อมั่นว่าโอกาสทางการตลาดธุรกิจกาแฟยังมีลู่ทางที่สดใสในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังแนะนำให้มีนักวิชาการเกษตรที่มีความรู้มาประจำอยู่ที่สหกรณ์ เพื่อประสานหน่วยงานภาคีภาครัฐ ทำงานร่วมกับสมาชิกสหกรณ์พัฒนางานในพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส่วนโครงการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชน (กาแฟอาราบิก้า) ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น หรือ JTEPA ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (Local to Local Linkage) โดยได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสหกรณ์ในการผลิตกาแฟคุณภาพดี พัฒนาการจัดการคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การสร้างตราสินค้า ตลอดจนการทำตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์และพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน และได้ทำข้อตกลงร่วมกัน ทาง JTEPA จึงส่งผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานร่วมกับสหกรณ์ ในปี 2562 เก็บฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดกาแฟ มีเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 37 ราย และลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำด้านการผลิต การแปรรูปเบื้องต้น การเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ โดยการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อ พัฒนากาแฟของสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพ กำหนดทีมตรวจสอบคุณภาพกาแฟ ความสุก บันทึกขั้นตอนการแปรรูป ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของกาแฟกะลา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเมล็ดและรสชาติกาแฟ

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ กำหนดราคารับซื้อกาแฟกะลาของสมาชิกแบบขั้นบันได โดยใช้คุณภาพเป็นตัวกำหนดราคากาแฟกะลาที่รับซื้อ ในฤดูกาลผลิต 2562/63 สมาชิกทั่วไปและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สหกรณ์ฯ รับซื้อที่ราคา 110 บาท/กก. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และกาแฟกะลามีลักษณะทางกายภาพของกาแฟกะลาผ่าน (Defect น้อยกว่า 7%) จะเพิ่มราคาให้อีก 3 บาท (113 บาท/กก.) ส่วนที่ลักษณะทางกายภาพของกาแฟสาร (คะแนน Defect น้อยกว่า 10) และรสชาติ (คะแนนคัพปิ้ง ตามขั้นตอนการประเมิน Cup of Excellence สูงกว่า 80 คะแนน) จะเพิ่มราคาให้อีก 2 บาท (115 บาท/กก.) ต่อมาได้มีการพัฒนากาแฟ Single Origin และการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ สหกรณ์ฯได้เริ่มทดลองทำการตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากการทำ Single Origin ทำได้น้อยและยากสำหรับกาแฟทั่วไป สหกรณ์ได้จัดทำบรรจุภัณฑ์แยกเฉพาะรายคน แสดงรายละเอียดพื้นที่ความสูง และลักษณะเด่นของกาแฟของแต่ละคน รวมถึงการจัดทำ QR-Code ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดอบรมหลักสูตร : การพัฒนามาตรฐาน “ระบบตามสอบสินค้าเกษตร” QR Trace on Cloud ร่วมกับ มกอช. ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ด้วย
ในปีการผลิต 2563/64 สหกรณ์ฯดำเนินการแปรรูปกาแฟเชอร์รี่เอง ซึ่งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเครื่องกะเทาะกาแฟเชอรี่ และเครื่องคั่วกาแฟจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้เริ่มทดลองรวบรวมกาแฟเชอร์รี่นำมาแปรรูปเองทั้งกระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปกาแฟของสหกรณ์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสหกรณ์ได้รับคำแนะนำจาก Mr.Kuramoshi ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ในการแปรรูปกาแฟฮันนี่ โดยผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้ให้คำแนะนำแก่สมาชิกสหกรณ์อย่างใกล้ชิด ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์กาแฟของสหกรณ์จะมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค
นอกจากนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประสานงานกับกรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ทำการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์ในการแปรรูปกาแฟ การพัฒนาการแปรรูปเบื้องต้นของสมาชิก รวมทั้งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่พัฒนาคุณภาพกาแฟ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการผลิตและการแปรรูปสามารถยกระดับการดำเนินธุรกิจกาแฟให้มีอัตลักษณ์เป็นกาแฟคุณภาพพิเศษของสหกรณ์
ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาจำกัด และสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ผลิตกาแฟคุณภาพ จำนวน 3 ราย จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟของสหกรณ์ฯ และชมกระบวนการกะเทาะเปลือกผลสดกาแฟเชอรี่ด้วยอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจกาแฟของสหกรณ์ และได้เยี่ยมชมร้านกาแฟของสหกรณ์ฯ อีกด้วย
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 2,962 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 215 ล้านกว่าบาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต สหกรณ์รับซื้อกาแฟกะลา และกาแฟเชอรี่จากสมาชิก แปรรูปผลผลิต กาแฟสาร กาแฟคั่วเมล็ด และกาแฟคั่วบด ผลกำไรจะมีการจัดสรรปันผลเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกเมื่อถึงสิ้นปี และมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้สมาชิกได้อยู่ดีกินดีในที่สุด.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.