6 กรกฎาคม 2022

ตราด-พิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตราด/พิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้ 494,087.36 บาท ยังไม่เป็นทางการ

1 min read

ตราด-พิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตราด/พิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้ 494,087.36 บาท ยังไม่เป็นทางการ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.39 น.ที่โรงอาหารหอประชุม(101ล.27 พิเศษ) โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วย พระครูพิทักษ์บูรเขต เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป ดร.พิทยุตม์ กงกุล รองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีและตราด นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม. ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ นายกษิดิ์เดช ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม น.ต.ปรัชญ แสงแก้ว ผบ.ฉก.นย.182 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ และผู้มีจิตศัรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาด้วยทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นโรงเรียนสําคัญของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ การพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกผังค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีการกําหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันนี้ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อปูพื้นกระเบื้องหอประชุมโรงอาหาร(101ล/27 พิเศษ

และปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เป็นสถานศึกษาของชุมชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการแข่งขันของนักเรียนในเวทีวิชาการระดับประเทศและนานาชาติต่อไปใช้สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ประเทศชาติอย่างมีคุณภาพดังนั้นทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและคณะครู นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้ร่วมกันจัดการทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น และเพื่อจัดหางบประมาณให้แก่โรงเรียน ในการทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้จํานวนทั้งสิ้น 494,087.36 บาท ยังไม่เป็นทางการ สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม”เลขที่บัญชี 241-0-23337-6 หรือประสานโดยตรงมายังโรงเรียน โทร 039-581192 สําหรับทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้จะนําเงินทั้งหมดไป สมทบทุนนําไปซื้อกระเบื้องปูพื้นหอประชุมโรงอาหาร(101ล/27 พิเศษ และปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและอื่นๆและเพื่อการศึกษาต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.