8 กรกฎาคม 2022

คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2563

1 min read

คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.พ.2564

โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม รองผู้อํานวยการโรงเรียน อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน ม.ต้น ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้มอบหมายให้ นายมานนท์ ตาทอง ปลัดอําเภอคลองใหญ่กล่าวรายงานต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยมีนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายก เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการจํานวน 5 คน เข้าร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วยสักขีพยานภาคีเครือข่ายต่างๆและคณะครูอาจารย์ ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องและหน่วยงานต่างอื่นๆเข้าร่วมโดยมีอาจารย์บัวภา จางวางแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระฯการอาชีพให้คําแนะนําสอบถามข้อมูลต่างๆของนักเรียนที่เข้าร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น และ วันที่ 25 ก.พ. ประเมิน ม.ปลาย จํานวน 2 วัน จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องคณะครูอาจารย์และอื่นๆว่า งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากนํ้าพระทัยอันเบี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ฯพลฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในปี พศ.2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น

ใจความของพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจํานวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนทีมีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้นได้น้อมนําพระราชปรารภมาพิจารณาดําเนินการด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสําคัญที่ปฎิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และภาคีเครือข่ายต่างๆได้คัดเลือก นายนัฐวัฒน์ อินทเกษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ที่โรงเรียนมีทั้งเรียนทั้งหมด 1.000 กว่าคน เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีทักษะการทํางาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีกิจกรรมและผลงานดีเด่นตามเกณฑ์กําหนดไว้ จึงได้มีการคัดเลือกเข้ามารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น วันนี้นายนัฐวัฒน์ จึงได้ขอบคุณที่มีหน่วยงานทุกภาคีทุกเครือข่ายและคณะครูอาจารย์ให้คําติชมเป็นจํานวนมากในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.