5 ธันวาคม 2022

ร้อยเอ็ด/… กศน.โพนทอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการน้อมนำหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการพัฒนา

1 min read

ร้อยเอ็ด/…
กศน.โพนทอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการน้อมนำหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการพัฒนา

เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ 19 ก.พ.2564 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนน้ำโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กศน.อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดจัดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมประเมิน ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัญชาพอเพียงด้านการศึกษา มีนางสาว ชลธิชา จันท่าม่วง รอง ผอ.โรงเรียนโพนทองวิทยายน เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักเรียน จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 14 ตำบลของอำเภอโพนทองเข้าอบรมศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทองมอบหมายให้นางมณีรัตน์ ผดุงไสย์ ครู กศน.ตำบลสระนกแก้วกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการถอดองค์ความรู้ตามหลัก 2 เงื่อน 3 หลักการ 4 มิติ 3 ศาสตร์ 2. เพื่อให้นักศึกษา สามารถวิเคราะห์ครอบครัว ชุมชน โดยกระบวนการนำหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อาจารย์วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโพนทองวิทยายน บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข
1. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

https://drive.google.com/file/d/1ugPQrbKmlgnVCryQbcAEIag194DednTB/view?usp=drivesdk

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.