4 ธันวาคม 2022

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินเดือนที่ 2 “โครงการช้างรอดเพราะเราช่วย” ช่วยเหลือช้าง 371 เชือก  28 ปาง และ 4 องค์กรเพื่อช้าง” ที่ปางช้างแม่แตง 1,234,600 บาท

1 min read

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินเดือนที่ 2 “โครงการช้างรอดเพราะเราช่วย” ช่วยเหลือช้าง 371 เชือก 28 ปาง และ 4 องค์กรเพื่อช้าง” ที่ปางช้างแม่แตง 1,234,600 บาท

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการ ช้างรอดเพราะเราช่วย และ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบเงินเดือนที่ 2 ที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตกุศลสมทบเข้าโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย ช่วยช้าง 371 เชือก จาก 28 ปาง และ 4 องค์กรเพื่อช้าง ณ ปางช้างแม่แตง จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,234,600 บาท โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล), พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระสิริวัฒโนดม เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคม มัคคุเทศก์เชียงใหม่, นายอภิลาภ บุญโสภา, นายวิทยา พงษ์ศิริ, นายอนุพงษ์ ทั้งวงษ์สกุล, นายชัญชัย มหาวรรณ, คณะทำงานช้างรอดเพราะเราช่วย พร้อมเจ้าของปางช้างต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้น้องช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 – 300 กก./วัน/ตัว) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้โดยไม่อดอยากและมีอาหารประทังเพื่อผ่านพ้นช่วงยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยได้มีพิธีเปิดตัวโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ที่เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการสมาคมฯ เผยว่า สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทย สามารถร่วมกันบริจาคคนละ 10 บาท โดยผ่านบัญชีรับบริจาค ทางธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง” เลขที่ 020 – 350 – 486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งได้เปิดการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับบริจาคจากโครงการช้างรอด เพราะเราช่วย โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะกรรมการจัดงานมีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์แต่ละโซนจำนวนทีมละ 3 ท่านแบ่งออกเป็น 2 โซนคือโซนเหนือและส่วนใต้จำนวน 3 ทีม และยังมีทีมคณะผู้พิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์อีก 3 ท่าน โดยขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบในสถานที่เลี้ยงช้างตามปางต่างๆเพื่อทำการบันทึกภาพและตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ข้อ เพื่อนำเสนอต่อทีมคณะผู้พิจารณาเห็นชอบเพื่ออนุมัติเงินในการช่วยเหลือช้างของปางนั้นๆ ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ที่ทางสมาคมฯ เพื่อให้ทุกขั้นตอนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

และในวันนี้ทางสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือในเดือนที่ 2 ให้แก่ 28 ปาง รวมจำนวนช้างของปางช้างที่แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือ ทั้งหมด 371 เชือกรวมเป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น 954,600 บาท

นอกจากนี้ ยังได้มอบให้กับ 4 องค์กรที่ดูแลช้าง ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง, สมาคมสหพันธ์ช้างไทย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และ กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ) โดยได้มอบเงินเพื่อดูแลช้าง แห่งละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินที่มอบสนับสนุนดูแลช่วยเหลือช้างที่ได้มอบในรอบเดือนที่ 2 นี้ รวมทั้งสิ้น 1,234,600 บาท

การมอบเงินช่วยเหลือ ตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเดือนแรกและทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการไป อีก 9 เดือน รวมเป็น 10 เดือน ซึ่งจะได้ จัดกิจกรรมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ “ช้าง” ให้ครบตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ต่อไป ทั้งนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการกุศล “Art for Elephant” กิจกรรมการโชว์วาดภาพศิลปะร่วมกันของช้างและศิลปิน ที่มีศิลปินภาคเหนือรวมตัวกันวาดภาพและนำภาพมามอบให้เพื่อประมูลหารายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับรูปภาพไฮไลท์มีทั้งหมด 3 ภาพ ขนาด 150×200 ที่ช้างจะวาดร่วมกับศิลปินมีชื่อทั้ง 3 ท่าน อ.พรชัย ใจมา วาดคู่กับ ช้างน้อยธันวา, อ.ประสงค์ ลือเมือง วาดคู่กับ ช้างพังสุดาและอ.พิชัย นิรันต์ วาดคู่กับ ช้างพังสุรีย์ โดยจะได้มีการเริ่มเปิดประมูลภาพวาดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.เป็นต้นไปและจะประกาศผลประมูลในวันที่ 13 มี.ค.2564 ผ่านทาง เฟสบุ๊คเพจของ Chiang Mai Art Museum ที่ https://www.facebook.com/ChiangMaiArtMuseum/

สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทยเหล่านี้ สามารถร่วมกันบริจาคคนละ 10 บาท โดยผ่านบัญชีรับบริจาค: ธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง เลขที่ 020-350- 486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก โดยมีกำหนดการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันช้างไทย Facebook: https://www.facebook.com/HelpThaiElephant

Instagram: https://www.instagram.com/helpthaielephant/.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.