16 ตุลาคม 2022

แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ โมเดลการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ สานนโยบายสร้างสันติพื้นที่ ปลายด้ามขวาน

1 min read

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมชมโรงงาน Hand in Hand รือเสาะ โมเดลการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ สานนโยบายสร้างสันติพื้นที่ ปลายด้ามขวาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่โครงการเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องพื้นที่ อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ หรือวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hand in Hand)เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีพล.ต.ไพศาล หนูสังข์ผบ.ฉก.นราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์
นายอำเภอรือเสาะ พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ. 46 นายรพี มามะ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ผู้จัดการโครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำร่องพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หรือโครงการ Hand in Hand อำเภอรือเสาะ จัดตั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นการสร้างงานสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดการสร้างงานที่ยั่งยืน นำสู่การสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และเทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นผู้ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการฯ มีแนวความคิดว่าเมื่อโครงการฯเป็นของชุมชน สามารถบริหารโดยชุมชนและเพื่อชุมชน สู่เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนโดยชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

จากนั้น มทภ.4 ได้ร่วมเวทีร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมเคียงข้างสร้างสุข ในพื้นที่ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร เข้าร่วมกว่า 60 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะประสานสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำทุกข้อมูลปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง มาร่วมกันปรับแก้ให้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งนั่นจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการ น้อมนำ กระแส พระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 ด้าน
ประกอบด้วย
1งานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย
2 งานแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
4.งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 5.งานสร้างความเข้าใจ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักใน
5.การสร้างสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน

ด้านนายรพี มามะ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสาน ระดับพื้นที่ กล่าวว่า แนวทาง เพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายการพูดคุย และบทบาทของคณะประสานงานในระดับพื้นที่ ผู้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน และสร้างสภาวะแวดล้อม ตลอดจน สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุย นำพาความสันติสุข นับเป็นภารกิจหนึ่ง ในกระกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคง และยังยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.